I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Jeleniej Górze

Liceum Rekrutacja

Liceum – rekrutacja 2024 / 2025

Terminy postępowania rekrutacyjnego i składania dokumentów dla absolwentów szkoły podstawowej  w roku szkolnym  2024 / 2025:

https://www.kuratorium.wroclaw.pl/category/szkoly-i-placowki/rekrutacja/

Kandydaci rejestrują się na stronie :
https://dolnoslaskie.edu.com.pl/kandydat/app/

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą na rok szkolny 2024/2025

Przyjmowanie podań kandydatów do liceum
1. Kandydaci składają podania o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej (wydruk z elektronicznego systemu rekrutacji) od 16 maja 2024 r. od godz. 800 do 17 czerwca 2024 r. do godz. 1500. Wnioski mogą być procedowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

1. Sekretariat szkoły rejestruje wpływ dokumentów kandydata. Do podania o przyjęcie do szkoły w terminie od 21 czerwca do 05 lipca 2024 r. do godz. 1500 absolwenci szkół podstawowych dołączają:

świadectwo ukończenia szkoły podstawowej lub kopię potwierdzoną przez dyrektora szkoły,

zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty lub kopię potwierdzoną przez dyrektora szkoły,

zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych, tytułu laureata lub finalisty konkursów przedmiotowych o zasięgu międzynarodowym, ogólnopolskim, ponadwojewódzkim lub wojewódzkim

oraz:

oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata opatrzone klauzulą ”Jestem świadomy (a) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” i podpisane przez rodziców/ opiekunów prawnych

orzeczenie o stopniu niepełnosprawności kandydata, jego rodzeństwa, rodzica lub rodziców, w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego kandydata, wydane ze względu na
niepełnosprawność lub o stopniu niepełnosprawności, w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii

prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację, w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii albo akt zgonu rodzica, w
oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii oraz oświadczenie podpisane przez rodzica, o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem, zaopatrzone klauzulą ”Jestem świadomy (a)odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”

dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą.

W roku szkolnym 2024/2025 oferujemy następujące klasy:

1A
przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka, informatyka
przedmiot dodatkowy brany pod uwagę przy naliczaniu punktów: fizyka

1B

przedmioty rozszerzone: biologia, chemia, matematyka
 

przedmioty dodatkowe brane pod uwagę przy naliczaniu punktów: biologia + chemia
1C
przedmioty rozszerzone: język polski, historia, język obcy
przedmiot dodatkowy brany pod uwagę przy naliczaniu punktów: historia

1D

przedmioty rozszerzone: matematyka, geografia, język obcy

przedmiot dodatkowy brany pod uwagę przy naliczaniu punktów: geografia

Uczniowie wszystkich klas mają możliwość wyboru nauki języka obcego nowożytnego
spośród:

język angielski*
język francuski*
język niemiecki*
język rosyjski*

*Minimalna liczebność grupy językowej wynosi 16 uczniów

Szkoła umożliwia uczniom uzyskanie certyfikatu z języka niemieckiego DSD2 certyfikat na poziomie B2/C1 dający możliwość podjęcia studiów we wszystkich krajach niemieckojęzycznych.

Zasady kwalifikowania kandydatów do szkoły

1. Sumę punktów rekrutacyjnych kandydata (max 200 pkt.) należy obliczyć z uwzględnieniem następujących zasad:

1) punkty rekrutacyjne za wyniki egzaminu ósmoklasisty wyrażone w skali
procentowej, zgodnie z zasadą:

a) wynik przedstawiony w % z:
języka polskiego, matematyki mnoży się przez 0,35,
języka obcego nowożytnego mnoży się przez 0,3

2) punkty rekrutacyjne za oceny z języka polskiego, języka obcego, matematyki oraz
przedmiotu
wskazanego otrzymane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz:
3) Za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem przyznaje się 7
pkt.

4) Za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu
ponadwojewódzkim
organizowanym przez kuratorów oświaty:
 

a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego przyznaje się 10 pkt.
b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 7 pkt.
c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 5 pkt.

5) Za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu
międzynarodowym
lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim:

a) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych
objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej przyznaje się 10
pkt.
b) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych
nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej 4 pkt.
c) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych
nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej 3 pkt.

6) Za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim
organizowanym przez kuratora oświaty:

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego 10 pkt.
b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub
interdyscyplinarnego 7 pkt.
c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub
interdyscyplinarnego 5 pkt.
d) tytuł finalisty konkursu przedmiotowego 7 pkt.
e) tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 5 pkt.
f) tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 3 pkt.

7) Za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem
o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim:

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów
artystycznych
objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej 10 pkt.
b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu z przedmiotu lub przedmiotów
artystycznych
nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej 7 pkt.
c) dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów
artystycznych
nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej 5 pkt.
d) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych
objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej 7 pkt.
e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych
nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej 3 pkt.
f) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych
nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej 2 pkt.

8) Za uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione
wyżej,
artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne 
 podmioty
działające na terenie szkoły, na szczeblu:

a) międzynarodowym 4 pkt.
b) krajowym 3 pkt.
c) wojewódzkim 2 pkt.
d) powiatowym 1 pkt.

9) W przypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w
zawodach wiedzy,
artystycznych i sportowych, wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły
podstawowej,
maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia
wynosi 18 punktów.

10) Za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska
szkolnego,
w szczególności w formie wolontariatu przyznaje się 3 pkt.

11) Aby za osiągnięcie kandydat otrzymał punkty musi ono zostać wpisane na
świadectwo ukończenia
szkoły podstawowej. O wpisie osiągnięć na świadectwo decyduje dyrektor szkoły
podstawowej.

2. Finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów
przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program
obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego
przedmiotu (co potwierdza właściwy kurator oświaty wydając stosowne
zaświadczenie), przyjmowani są do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej w pierwszej
kolejności niezależnie od kryteriów.

3. Przy przyjmowaniu kandydatów, w przypadku równorzędnych
wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym, pierwszeństwo mają:

a) kandydaci mający problemy zdrowotne, ograniczające możliwości wyboru
kierunku kształcenia
ze względu na stan zdrowia, potwierdzone opinią publicznej poradni
psychologicznopedagogicznej,
w tym publicznej poradni specjalistycznej,

b) wielodzietność rodziny kandydata, niepełnosprawność kandydata,
niepełnosprawność jednego
z rodziców kandydata, niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
niepełnosprawność
rodzeństwa kandydata, samotnie wychowywanie kandydata w rodzinie, objęcie
kandydata
pieczą zastępczą.

4. Przeliczenie ocen ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej na punkty
rekrutacyjne:

oceny celujące po 18 punktów,
oceny bardzo dobre po 17 punktów,
oceny dobre po 14 punktów,
oceny dostateczne po 8 punktów,
oceny dopuszczające po 2 punkty,

5. Rekrutacja do poszczególnych oddziałów szkół odbywać się będzie z
uwzględnieniem
wszystkich kandydatów, którzy umieścili dany oddział na swojej liście
preferencyjnej.
O zakwalifikowaniu do oddziału decyduje liczba punktów rekrutacyjnych i liczba
miejsc
w danym oddziale.

6. Kandydat zakwalifikowany do jednego z wybranych oddziałów nie będzie
uwzględniany
w rekrutacji do pozostałych oddziałów umieszczonych na dalszych pozycjach listy
preferencyjnej.

7. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu
ósmoklasisty
na podstawie art.44zw ust.2 i art. 44zz ust.2 ustawy o systemie oświaty, przelicza się na
punkty
oceny z języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego oraz jednego
przedmiotu
wskazanego przez szkołę, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły
podstawowej,
przy czym za uzyskanie z:

a) języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:
celującym przyznaje się po 35 punktów,
bardzo dobrym przyznaje się po 30 punktów,
dobrym przyznaje się po 25 punktów,
dostatecznym przyznaje się po 15 punktów,
dopuszczającym przyznaje się po 10 punktów

b) języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:

celującym przyznaje się 30 punktów,
bardzo dobrym przyznaje się 25 punktów,
dobrym przyznaje się 20 punktów,
dostatecznym przyznaje się 10 punktów,
dopuszczającym przyznaje się 5 punktów.

Kalendarz procedur kwalifikacyjnych

1. Szkoła objęta jest elektronicznym systemem rekrutacji.
2. Przyjmowanie podań kandydatów: od 16 maja 2024 r. od godz. 800 do 17 czerwca
2024 r. do godz. 1500 .

3. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły
podstawowej (lub poświadczoną kopię) oraz o zaświadczenie o szczegółowych
wynikach egzaminu ósmoklasisty (lub poświadczoną kopię) oraz inne załączniki
do szkoły pierwszego wyboru od 21 czerwca 2024 r. od godz. 800 do 05 lipca 2024
r. do godz. 1500.

4. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły
ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata
warunków poświadczonych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez
przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych
okoliczności w terminie do 12 lipca 2024 r.

5. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły
ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata
warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w
tym okoliczności zweryfikowanych przez wójta (burmistrza lub prezydenta)
wskazanych w oświadczeniach w terminie do 12 lipca 2024 r.

6. W dniu 15 lipca 2024 r. do godziny 15:00 ogłoszona zostanie lista kandydatów
zakwalifikowanych do poszczególnych oddziałów w szkole oraz lista kandydatów
niezakwalifikowanych do szkoły.

7. Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa
ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu
ósmoklasisty oraz 2 fotografie (legitymacyjne), o ile nie zostały one złożone jako
uzupełnienie do wniosku o przyjęcie do szkoły w terminie od 16 lipca 2024 r.
godz. 8:00 rano do 22 lipca 2024 r., godz. 1500.

8. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów
przyjętych i nieprzyjętych nastąpi w dniu 23 lipca 2024 r. do godz. 16.00.

9. Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy
przyjęcia do 03 sierpnia 2023r.

10. Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia do 3
dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

Ustalenia końcowe

1. Szkolna Komisja Rekrutacyjna kwalifikuje do każdego oddziału maksymalnie 24 uczniów. W ostatnim tygodniu sierpnia 2024 nowo przyjęci uczniowie do klas
pierwszych będą uczestniczyć w dwudniowych Warsztatach Integracyjnych.

1. W celu przyporządkowania uczniów do odpowiednich międzyklasowych grup nauki
języków obcych w pierwszych dniach września 2024 r. przeprowadzony zostanie test
kompetencji językowych.

Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące przyjęć do I Liceum Ogólnokształcącego im.
Stefana Żeromskiego uzyskać można w Szkolnym Punkcie Informacyjnym, czynnym
codziennie od 30 kwietnia br. w godz. 800 1400 pok. 106, telefon: 75 76 77 600, 75 76
77 700.

Wszystkie inne kwestie dotyczące rekrutacji do szkoły ponadgimnazjalnej na rok szkolny
2023/2024 które nie zostały zawarte w powyższym Regulaminie określają:

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 900 z
późn. zm.),

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie
przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego
do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz.U. poz. 2431 ),

Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2024/2025
Zarządzenie Nr 2/2024 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2024
roku załącznik nr 1

 

Skip to content