I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Jeleniej Górze

Deklaracja dostępności

I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Jeleniej Górze zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej ze zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie
w sprawie dostępności ma zastosowanie do  strony  www.zerom.4me.pl .

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:
58-500 Jelenia Góra
Jana Kochanowskiego 18
Tel.: 75 76 77 600, 700
e-mail: poczta@zerom-jg.edu.pl   zerom@4me.pl

Strona internetowa: www.zerom.4me.pl
Data publikacji strony internetowej: 30.06.2016 r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 30.06.2016 r.

Strona internetowa była budowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
Szkoła będzie na bieżąco usuwać stwierdzone niedogodności na stronie internetowej.

 

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych i niedosłyszących formularz kontaktowy nie posiada dowiązanych etykiet tekstowych.

Filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

 

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 26.03.2021 r.

 

Metoda przygotowania oświadczenia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt ; adres poczty elektronicznej: zerom@4me.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 75 76 77 600, 700.

 Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Organ nadzorujący: Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im S. Żeromskiego w Jeleniej Górze.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Jeleniej Górze  ul. Jana Kochanowskiego 18,  58-500 Jelenia Góra.

Do budynku prowadzą 2 wejścia od ul. Jana Kochanowskiego i od ulicy Wojciecha Bogusławskiego. Szkoła posiada także boczne wejścia do budynku szkoły, które są jednocześnie wyjściami ewakuacyjnymi tj od podwórka szkoły oraz od strony boiska wielofunkcyjnego. Do wszystkich  wejść do budynku szkoły  prowadzą schody. W budynku przy głównym wejściu od stron ul. Jana Kochanowskiego (portiernia szkolna) znajduje się schodołaz, który obsługiwany jest przez przeszkolonych pracowników szkoły. Dzięki schodołazowi osoba niepełnosprawna ma możliwość przemieszczania się po korytarzach, klatkach schodowych i innych pomieszczeniach w budynku szkoły.
Budynek szkoły nie wyposażony jest w windę.
Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze, przy sali gimnastycznej.
Przed budynkiem od strony ulicy Jana Kochanowskiego wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W szkole znajduje się pętla indukcyjna dla osób posługujących się aparatem słuchowym.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Istnieje możliwość umówienia spotkania z petentem na parterze budynku głównego szkoły w każdej sprawie. 

Szkoła nie posiada wyznaczonych miejsc parkingowych. 

 

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

Szkoła nie ma tłumacza języka migowego.

 

Strona internetowa:

Na stronie internetowej zerom.4me.pl  można korzystać ze standardowych skrótów
klawiaturowych tj.:

 • Ctrl++ (powiększenie)
 • Ctrl+- (pomniejszenie)
 • Ctrl+0 (rozmiar pierwotny)
 • F11 (tryb pełnoekranowy)
 • Ctrl+A (zaznaczenie wszystkiego)
 • Ctrl+C (kopiowanie)
 • Ctrl+S (zapisanie strony)
 • Ctrl+F (szukanie na stronie)
 • Ctrl+P (drukowanie)
 • Ctrl+I (informacje o stronie)
 • Ctrl+Shift+Q (zamknięcie)

Strona internetowa posiada możliwość dostępności: większa czcionka, mniejsza czcionka, skala szarości, wysoki kontrast, jasne tło, czytelniejsza czcionka.

Skip to content