I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Jeleniej Górze

PRZYŁAPANI NA CZYTANIU – międzyszkolny konkurs fotograficzny

PRZYŁAPANI NA CZYTANIU – międzyszkolny konkurs fotograficzny

On Listopad 22, 2017, Posted by , In Aktualności,Gimnazjum,Komunikaty,Kultura,Liceum, With Możliwość komentowania PRZYŁAPANI NA CZYTANIU – międzyszkolny konkurs fotograficzny została wyłączona

Zapraszamy wszystkich uczniów do udziału w międzyszkolnym konkursie fotograficznym „Przyłapani na czytaniu”. Szczegółowe informacje na temat konkursu podane są w regulaminie dostępnym w bibliotece szkolnej oraz na stronie internetowej szkoły.

REGULAMIN KONKURSU „PRZYŁAPANI NA CZYTANIU”:

Organizatorzy Konkursu: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Jeleniej Górze oraz Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej
„ Książnica Karkonoska”.

Cele konkursu:
–  Rozwijanie zainteresowań artystycznych młodzieży szkolnej.
–   Promocja i popularyzacja czytelnictwa.

Zasady uczestnictwa:

 1. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych
  i ponadgimnazjalnych w Jeleniej Górze.
 1. Technika wykonania zdjęć jest dowolna. Uczestnicy wykonują fotografie cyfrowe lub analogowe nawiązujące do tematu konkursu. Minimalny format zdjęć 15 x 21cm.
 1. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić maksymalnie 3 zdjęcia, które nie były nagradzane w innych konkursach.
 1. Zdjęcia konkursowe powinny przedstawiać osobę lub osoby czytające książki w różnych miejscach i sytuacjach.
 1. Każde zdjęcie winno być zaopatrzone w następujące dane: tytuł zdjęcia i ewentualnie krótki opis (miejsce, sytuacja, data)     a także imię, nazwisko autora, nazwę szkoły, adres e-mail.
 1. Przesłane prace nie podlegają zwrotowi.
 1. Przesyłając fotografię konkursową uczestnik zapewnia, że jest jej autorem oraz, że przysługuje mu pełnia autorskich praw osobistych i majątkowych do tej fotografii, a także, że prawa te nie są obciążone prawami osób trzecich.
 1. O ile na fotografii konkursowej znajduje się wizerunek człowieka, uczestnik przesyłając fotografię zapewnia, że osoba, która znajduje się na tej fotografii wyraziła zgodę na nieodpłatną publikację. Przesyłając fotografię uczestnik zobowiązuje się wobec Organizatora do naprawienia szkody jaką może ponieść Organizator w związku z roszczeniami osób trzecich związanymi z prawami autorskimi do fotografii, prawami do wizerunku lub wszelkimi innymi prawami.
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego wykorzystania prac do celów promocyjnych, wydawniczych i innych zgodnych z działalnością Organizatora.
 1. Zgłoszenie się do konkursu, traktowane jest jako uznanie warunków regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatorów w związku z udziałem w Konkursie Fotograficznym „Przyłapani na czytaniu” zgodnie z ustawą z dnia 28. 08. 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późn. zmianami). Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do dostarczenia Organizatorom Karty Zgłoszenia Osoby Niepełnoletniej, załączonej do regulaminu.
 1. Komisja konkursowa, powołana przez Organizatora, dokona oceny prac fotograficznych biorąc pod uwagę: pomysłowość, zaskakujące, nietypowe sytuacje, ogólne wrażenie artystyczne,
  a zwycięzca oraz osoby wyróżnione otrzymają nagrody rzeczowe oraz możliwość indywidualnej wystawy w Internetowej „Galerii w Tle” w Książnicy Karkonoskiej.Nagrody zostały ufundowane przez Książnicę Karkonoską, Księgarnię „BK”, Radę Rodziców w ZSO nr 1 w Jeleniej Górze.
 1. Wszystkie informacje o Konkursie i jego przebiegu umieszczane będą na stronach internetowych Organizatorów

http://biblioteka.jelenia-gora.pl/

http://zerom.4me.pl/zawody-i-konkursy/

 1. Fotografie należy przesłać lub dostarczyć osobiście do ZSO nr 1 w Jeleniej Górze ul. J. Kochanowskiego 18 58-500 Jelenia Góra z dopiskiem na kopercie „Konkurs fotograficzny-Przyłapani na czytaniu” do dnia 31.01.2018r.
 1. Nagrody zostaną wręczone podczas otwarcia wystawy pokonkursowej. Nagrodzone prace zostaną wyeksponowane w „Galerii Żeroma” i „Galerii Małych Form” w Książnicy Karkonoskiej.

O terminie ogłoszenia wyników konkursu i uroczystości wręczenia nagród, uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni za pośrednictwem poczty elektronicznej i informacji na stronie internetowej Organizatorów.

Karta Zgłoszenia OSOBY NIEPEŁNOLETNIEJ

Imię i nazwisko opiekuna

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

Telefon kontaktowy …………………………………………………………………………………………………………….

E-mail ………………………………………………………………………………………………………………………………….

Wyrażam zgodę na udział mojego podopiecznego/dziecka w konkursie fotograficznym „Przyłapani na czytaniu”

Imię i nazwisko dziecka:

….…………………………………………………………………………………………………………………………….

Oświadczam, że autorem w/w zdjęcia jest mój podopieczny/dziecko, a sportretowane osoby wyraziły zgodę na ich publikację.

Oświadczam, że wszystkie dane w karcie zgłoszenia są prawdziwe.

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystanie danych osobowych podopiecznego/dziecka dla celów niniejszego konkursu zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 29.08.97 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.), oraz na podawanie do wiadomości imienia i nazwiska mojego dziecka/podopiecznego w związku
z udziałem w niniejszym konkursie we wszelkich ogłoszeniach, zapowiedziach informacjach
o konkursie i jego wynikach.

Data i podpis opiekuna/rodzica ………………………………………………………………………………..

Comments are closed.
Skip to content