Matura

Matura 2019 – dokumenty do pobrania:

  1. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2018 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzenia egzaminu maturalnego 2019 roku:  harmonogram_2019
  2. Deklaracja przystąpienia do egzaminu maturalnego 2019 – pobierz
  3. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2018 r. w sprawie listy systemów operacyjnych, programów użytkowych oraz języków programowania w przypadku egzaminu maturalnego z informatyki w 2019 roku:   informatyka_matura_2019
  4. Komunikat w sprawie wykazu olimpiad przedmiotowych przeprowadzanych z przedmiotu lub przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym lub egzaminem maturalnym, a także turniejów lub olimpiad tematycznych związanych z wybranym przedmiotem lub dziedziną wiedzy, uprawniających do zwolnienia z przystąpienia do danej części sprawdzianu, danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego z danego przedmiotu albo części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz uprawniających do przyjmowania laureatów i finalistów tych olimpiad lub turniejów w pierwszej kolejności do niektórych szkół:   olimpiady_matura_2019
  5. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2018 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie maturalnym w 2019 roku:   przybory_matura_2019
  6. Instrukcja wypełniania elektronicznej deklaracji maturalnej – pobierz