Matura

Matura 2017 – dokumenty do pobrania:

  1. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 19 sierpnia 2016 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzenia egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego 2018 roku:  harmonogram_2018
  2. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 9 września 2016 r. w sprawie listy systemów operacyjnych, programów użytkowych oraz języków programowania w przypadku egzaminu maturalnego z informatyki w 2018 roku:   informatyka_matura_2018
  3. Komunikat w sprawie wykazu olimpiad przedmiotowych przeprowadzanych z przedmiotu lub przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym lub egzaminem maturalnym, a także turniejów lub olimpiad tematycznych związanych z wybranym przedmiotem lub dziedziną wiedzy, uprawniających do zwolnienia z przystąpienia do danej części sprawdzianu, danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego z danego przedmiotu albo części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz uprawniających do przyjmowania laureatów i finalistów tych olimpiad lub turniejów w pierwszej kolejności do niektórych szkół:   olimpiady_matura_2018
  4. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 9 września 2016 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie gimnazjalnym i egzaminie maturalnym w 2017 roku:   przybory_matura_2018
  5. Wniosek zdającego o wprowadzenie zmian w deklaracji w związku z uzyskaniem tytułu finalisty/laureata olimpiady:   zal-5_n
  6. Wniosek zdającego/rodzica zdającego o przystąpienie do egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym:   zal-6
  7. Oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym:   zal-7a
  8. Wniosek o wgląd do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej:   zal-25a
  9. Wniosek o weryfikację sumy punktów:   zal-25b
  10. Instrukcja wypełniania elektronicznej deklaracji maturalnej – pobierz