Matura

Matura 2020 – dokumenty do pobrania:

  1. Ważne informacje dla zdających: pobierz
  2. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 6 sierpnia 2019 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzenia egzaminu maturalnego 2020 roku:  harmonogram_2020
  3. Deklaracja przystąpienia do egzaminu maturalnego 2020 – pobierz
  4. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 6 sierpnia 2019 r. w sprawie listy systemów operacyjnych, programów użytkowych oraz języków programowania w przypadku egzaminu maturalnego z informatyki w 2020 roku:   informatyka_matura_2020
  5. Komunikat w sprawie wykazu olimpiad przedmiotowych przeprowadzanych z przedmiotu lub przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym lub egzaminem maturalnym, a także turniejów lub olimpiad tematycznych związanych z wybranym przedmiotem lub dziedziną wiedzy, uprawniających do zwolnienia z przystąpienia do danej części sprawdzianu, danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego z danego przedmiotu albo części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz uprawniających do przyjmowania laureatów i finalistów tych olimpiad lub turniejów w pierwszej kolejności do niektórych szkół:   olimpiady_matura_2020
  6. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 6 sierpnia 2019 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie maturalnym w 2020 roku:   przybory_matura_2020
  7. Instrukcja wypełniania elektronicznej deklaracji maturalnej – pobierz